Algemene voorwaarden

Toegang tot deze portal

De toegang tot deze portal is onderworpen aan de naleving van deze algemene voorwaarden. Elk gebruik van de online diensten op deze portal houdt de volledige aanvaarding van deze voorwaarden in.

Wijzigingen aan de site

ArgusBel kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de nodige wijzigingen en/of aanpassingen aan de informatie en het materiaal op haar site aanbrengen.

 

Privacybescherming

Het bedrijf past de principes toe van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 ter omzetting van richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens. Wanneer u een document invult, neemt ArgusBel uw gegevens op in een bestand om aan uw verzoek te kunnen voldoen. Deze gegevens worden vertrouwelijk verzameld en intern verwerkt. U kunt uw gegevens opvragen en corrigeren door een e-mail te sturen naar contact@argusbel.be. Als u van mening bent dat onze site niet voldoet aan deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met ons bedrijf op het hierboven vermelde adres.

Informatie

De op de site verstrekte informatie is indicatief. ArgusBel zet alle middelen in om de informatie op de site zo snel mogelijk bij te werken, te wijzigen, te corrigeren en aan te vullen. Het bedrijf kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de informatie en/of de downloadbare documenten die op haar site worden verstrekt. Het heeft geen controle over de manier waarop deze informatie en/of documenten door de gebruiker kunnen worden gebruikt en wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies van inkomsten, verlies van kansen, verlies van bedrijfsvoering, winstderving of enige directe of indirecte schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door of in verband met het gebruik van deze informatie en/of documenten. Er kan geen enkele claim in dit opzicht in aanmerking worden genomen. ArgusBel kan evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor schade, verlies of kosten die kunnen voortvloeien uit mogelijke fouten of weglatingen in de beschikbare informatie en documenten, ondanks haar inspanningen.

 

Links

Het bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van externe sites waarnaar het u via links doorverwijst. Als u op uw eigen website een hyperlink naar de site van ArgusBel wilt maken, moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ArgusBel hebben. U kunt uw verzoek sturen naar contact@argusbel.be.

 

Beschikbaarheid

De diensten van het bedrijf zijn permanent toegankelijk, behoudens eventuele storingen en noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden voor de goede werking van de dienst. ArgusBel behoudt zich echter het recht voor om deze toegang op elk moment en om welke reden dan ook op te schorten. ArgusBel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade of verlies die voortvloeit uit de onderbreking van haar diensten wanneer zij genoodzaakt is de toegang tot (een deel van) de portal op te schorten om een technisch probleem op te lossen, deze te onderhouden of te laten evolueren.

  

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel, in het Frans of Nederlands, zijn bevoegd om eventuele geschillen die hieruit voortvloeien te beslechten.