Gepubliceerd op 4 juin 2024

Duur van de handelshuur

Wanneer de wet op de handelshuurovereenkomsten van toepassing is, schuilt het voordeel van de huurder in de stabiliteit van zijn zaak:

  • De huurovereenkomst heeft een duur van minstens 9 jaar. Een huurovereenkomst voor een langere periode is mogelijk (in dit geval zal de overeenkomst bij notariële akte moeten opgemaakt worden)
  • De huurder heeft recht op 3 huurhernieuwingen. Maar deze hernieuwing moet aangevraagd worden tussen de 18de en de 15de maand vóór het einde van de huur én per aangetekende brief. Een (lange termijn) kalender is alvast een must om deze data in het oog te houden. De verhuurder kan de huurhernieuwing hetzij aanvaarden (stilzwijgend of uitdrukkelijk) hetzij weigeren hetzij een tegenvoorstel doen.

Overeenkomst en registratie

Om eventuele moeilijkheden te vermijden verdient het de voorkeur de huurovereenkomst schriftelijk af te sluiten. Binnen de 4 maand na de afsluiting moeten de partijen bij de overeenkomst aan de inner van registratierechten van de plaats waar het gebouw gelegen is de overeenkomst voorleggen (in drie exemplaren), ondertekend door de partijen.
De naleving van deze formaliteit beschermt de huurder door aan de huurovereenkomst een officiële waarde toe te kennen.

Herziening van de huurprijs

Bij het verstrijken van elke driejarige periode hebben de partijen het recht aan de vrederechter een herziening van de huurprijs te vragen, mits zij bewijzen dat de normale huurwaarde van het gehuurde goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden ten minste 15% hoger of lager is dan de huurprijs die in de huurovereenkomst is bepaald of bij de laatste herziening is vastgesteld.

Opzegging

De verhuurder kan de overeenkomst slechts om de drie jaar beëindigen via een aangetekend schrijven of een deurwaardersexploot en daarbij moet hij nog eens een opzeggingstermijn respecteren van zes maanden.
Opzegging is eveneens mogelijk zonder voorafgaande termijn mits wederzijdse instemming vastgelegd in een authentieke akte of via een verklaring voor de vrederechter.

Melden

Wenst u als huurder verbouwingen uit te voeren aan het pand die nuttig zijn voor uw onderneming? Informeer u dan zeker of de verbouwingen voldoen aan de voorwaarden die in de wet zijn opgenomen. Zo moet u onder andere de verhuurder vooraf en bij ter post aangetekende brief op de hoogte brengen, mogen de werken de kosten van drie jaar huur niet te boven gaan, … Kijk bovendien ook na wat in de overeenkomst is bepaald met betrekking tot de kostprijs voor deze werken. Zal u hiervoor een vergoeding krijgen indien de huur ten einde komt?

www.unizo.be